Medezeggenschapsraad (MR)


De Medezeggenschapsraad van De Wildert bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De drie ouderleden zijn:


Ramon Mangold (vader van Elijah uit groep 8)
Marco van Berlo (vader van Nienke van Berlo groep 5)
Edwin Schaap (vader van Isa groep 6 en Seb groep 5)

De drie teamleden zijn:

Ingrid Simjouw
Ineke Fluijt
Miek van Leijsen


Miek van Leijsen en Edwin Schaap vertegenwoordigen de MR tevens in de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Heeft u vragen of wilt u iets weten over de school kunt u altijd bij hen terecht.
Tenslotte vertegenwoordigen deze ouders ook uw belangen in de school.

De leden van de MR oudergeleding worden gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar. De MR legt ieder jaar tijdens de jaarvergadering via het jaarverslag aan de ouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de ondernomen activiteiten.

De vergaderingen van de MR vinden op school plaats en hebben een openbaar karakter; dit betekent dat iedere ouder de vergadering als toehoorder bij kan wonen.
 
De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het beleid van de school.
De raad heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden ( adviesrecht of instemmingsrecht) bij de vaststelling van het schoolplan en de schoolgids, de groepsindeling, schooltijden, vakanties en de benoeming van personeel.

Ook voert de MR controle uit op de veiligheid in het schoolgebouw en het veilige schoolklimaat, het voorkomen van discriminatie, de organisatie van het overblijven en de besteding van de door ouders bijeengebrachte vrijwillige ouderbijdragen.

De raad vervult tevens een schakelfunctie tussen ouders, team, directie en ouderraad.
De MR overlegt regelmatig met de directeur en in een beperkt aantal gevallen met het bestuur. Dit laatste overleg loopt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die op bestuursniveau zaken bespreekt. Vanuit de MR zitten één ouder en één teamlid in de GMR.
De MR is lid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.
De reglementen van de MR en de GMR liggen op school ter inzage.

Taken van de MR in het kort:
De medezeggenschapsraad heeft tot taak om het beleid van het schoolbestuur en van de school
positief kritisch te volgen. De MR mag daarom alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding geven. De MR mag een MR-vergadering bijeenroepen als hij dat nodig vindt. Verder moet de MR eveneens zorgen voor een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Tevens moet de MR bewaken dat er op school niet wordt gediscrimineerd. De MR moet zelf ook open communiceren over zijn werkzaamheden, via schriftelijke verslaglegging. Dat kan bijvoorbeeld via nieuwsbrieven of (een besloten deel van) de website van de school.
 
De MR heeft een aantal bevoegdheden (zie ook "Reglement MR Markant Onderwijs) :

Informatierecht; betreft informatie die het bevoegd gezag ongevraagd beschikbaar moet stellen aan de MR.

Initiatiefrecht; de MR mag voorstellen doen en standpunten duidelijk maken richting het bevoegd gezag.

Instemmingsrecht;  betreft besluiten die instemming nodig hebben van de MR om uitgevoerd te mogen worden.

Adviesrecht; onderwerpen waar het bevoegd gezag advies over moet vragen aan de MR. 

Contact:
Wij hechten er veel waarde aan om contact te houden met onze achterban. Als u als ouder of personeelslid een onderwerp hebt dat u wil bespreken, meldt het dan bij één van ons, of mail ons. Wij zorgen ervoor dat er iets mee gedaan wordt. 

Ons mailadres is: mrwildert@markantonderwijs.nl