Stichting ouders obs De Wildert

De stichting is een overkoepelend breed gedragen orgaan, die is samengesteld uit verschillende gelederen binnen de school.

 

Hierin zitten:

Penningmeester

Directeur (namens het team)

Coördinator externe commissies

Coördinator TSO (Tussen Schoolse Opvang)

Oudergeleding MR (Medezeggenschapsraad)

Voorzitter van de AC (Activiteitencommissie)

 

De leden van de stichting vergaderen 4x per jaar, waarbij met name bekeken wordt of stichting en school nog op dezelfde lijn zitten, of we uitkomen met de financiën en of er binnen de onderdelen van de stichting nog zaken spelen die op een overkoepelend niveau besproken moeten worden.

Als zaken vastlopen of als er extra geld nodig is voor een bepaalde activiteit, dan wordt dit daar besproken.