Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn onze belangrijkste samenwerkingspartners wanneer het over het welzijn van onze leerlingen gaat. We vinden het belangrijk u goed op de hoogte te houden via het Ouderportaal, maar werken ook graag met u als ouder samen. Wij beschikken daarom over een MR (Medezeggenschapsraad), OR (Ouderraad) en verschillende werkgroepen. Uiteraard hebben wij begrip voor de beperkte mogelijkheden die u hebt als ouder(s) ivm werk en andere verplichtingen. Hulp is welkom, maar niet verplicht!

MR
De Medezeggenschapsraad van De Wildert bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten.

De drie ouderleden zijn:
Marco van Berlo (vader van Nienke en Suze)
Edwin Schaap (vader van Seb)
Wouter van der Sanden (vader van Guus, Anouk en Stijn)

De drie teamleden zijn:
Ingrid Simjouw, Pieter Visser, Remco Meijaard

De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Zij mogen alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en hier advies over geven. Tevens voeren zij controle uit op de veiligheid in het schoolgebouw en het veilige schoolklimaat, het voorkomen van discriminatie, de organisatie van het overblijven en de besteding van de door ouders bijeengebrachte vrijwillige ouderbijdragen.

De leden van de MR oudergeleding worden gekozen door de ouders voor een periode van drie jaar. De vergaderingen vinden op school plaats en hebben een openbaar karakter. Dit betekent dat iedere ouder de vergadering als toehoorder bij kan wonen. Belangrijk hierbij is een sfeer van openheid en onderling overleg in de school. Heeft u als ouder een onderwerp dat u graag wil bespreken, meld het dan bij één van ons, of mail ons. Wij zorgen ervoor dat er iets mee gedaan wordt. 

OR
De Ouderraad is een groep ouders, die samen met de leerkrachten, activiteiten organiseren binnen school. Hiervoor hebben zij verschillende werkgroepen, die activiteiten organiseren en uitvoeren. Denk hierbij aan o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Bingo -en Filmavond. Ook verzorgen ze de aankleding van de school, bedenken samen met de leerkrachten de activiteiten en regelen op de dagen zelf dat alles goed verloopt. De OR vergadert 4x per jaar en bespreken en evalueren alle activiteiten die nog staan te gebeuren of al reeds hebben plaats gevonden. Mocht je meer informatie willen hebben of de OR graag komen versterken, vraag dan naar de voorzitter van de OR bij één van de leerkrachten. 

Hulpouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. We doen het immers samen! Wilt u ons helpen? Graag! Geef het dan even door aan één van de leerkrachten. We kunnen uw hulp goed gebruiken. Bijvoorbeeld als verkeerouder, leesouder, bibliotheekouder, helpen tijdens de projectweken, werkgroepen OR en buitenschoolse uitstapjes.

Cookie instellingen